польско » немецкий

Переводы „ się“ в словаре польско » немецкий (Перейти к немецко » польский)

się <siebie, sobą, sobie> [ɕe] МЕСТ refl

1. się (siebie samego):

sich akk

2. się (siebie wzajemnie):

einander akk

3. się (strona zwrotna czasownika):

sich akk irren

awanturować się <‑ruje się> [avanturovatɕ ɕe] ГЛАГ возвр

biedzić się <‑dzi się; imp biedź się> [bjedʑitɕ ɕe] ГЛАГ возвр

bisurmanić się <‑ni się; imp ‑ań się> [bisurmaɲitɕ ɕe] ГЛАГ возвр przest

1. bisurmanić się (psocić):

2. bisurmanić się (prowadzić hulaszczy tryb życia):

blamować się <‑muje się; perf z‑> [blamovatɕ ɕe] ГЛАГ возвр książk (ośmieszać się)

błaźnić się <‑ni się; perf z‑> [bwaʑɲitɕ ɕe] ГЛАГ возвр

błąkać się <‑ka się> [bwoŋkatɕ ɕe] ГЛАГ возвр

boczyć się <‑czy się; imp bocz się> [botʃɨtɕ ɕe] ГЛАГ возвр

borykać się <‑ka się> [borɨkatɕ ɕe] ГЛАГ возвр

byczyć się <‑czy się; imp bycz się> [bɨtʃɨtɕ ɕe] ГЛАГ возвр pot

cackać się <‑ka się> [tsatskatɕ ɕe] ГЛАГ возвр pot

ceregielić się <‑li się> [tseregjelitɕ ɕe] ГЛАГ возвр

1. ceregielić się pot (cackać się):

certolić się <‑li się> [tsertolitɕ ɕe] ГЛАГ возвр pot (cackać się)

chajtać się <‑ta się; imp ‑aj się> [xajtatɕ ɕe] imperf, chajtnąć się [xajtnoɲtɕ ɕe] ГЛАГ perf возвр pot

chełpić się <‑pi się; imp chełp się> [xewpitɕ ɕe] ГЛАГ возвр

chichrać się <‑ra się; imp ‑aj się> [xixratɕ ɕe] ГЛАГ возвр pot

chlubić się <‑bi się; imp chlub się; perf po‑> [xlubitɕ ɕe] ГЛАГ возвр

cielić się <‑li się; perf o‑> [tɕelitɕ ɕe] ГЛАГ возвр

Вы хотите перевести предложение? Воспользуйтесь нашим переводчиком текста.

Хотели бы вы добавить слова, фразы или переводы?

Пришлите нам новую статью.

Интерфейс Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文