Правописание немецкого языка

Kleinschreibung → R 3.3

am (= an dem) Zaun

Getrenntschreibung → R 4.5

Großschreibung → R 3.4

Bindestrichschreibung → R 4.22

An- und Verkauf

an sich <->

1. PHILOS (der Möglichkeit nach)

2. umg (eigentlich)

an·stẹl·le, an Stẹl·le PREP +Gen. statt

Zusammen- oder Getrenntschreibung → R 4.20

an und für sị̣̣̣̣̣ch

das Kopf-an-Kọpf-Ren·nen übertr

Spit·ta̱l an der Dra̱u̱

der Pạ·cken <-s, ->

II . pạ·cken <packst, packte, hat gepackt> ГЛАГ ohne OBJ

Bi̱·be·rach (an der Riß), Bi̱·ber·ach (an der Riß)

Вы не нашли ключевое слово в словаре немецкого правописания?

Пришлите данное слово нам, мы будем рады Вашему отзыву!

Интерфейс Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文